IEG 2.0Om IEGMedlemArbetsformerIEG ProjektKontaktLogga in
IEG Projekt
A1:1 Laster
A1:2 CC, GCC, GC
A1:3 Principerna
A1:4 Omfattning Eurokod
A2:1 Partialkoefficienter
A2:2 Beräkningsmodeller
A2:3 Numerisk analys
A2:4 Hantering av vattenlaster
A2:5 Hävdvunna regler
A2:6 Observationsmetoden
A2:7 Provning

A2:7 Begreppet provning
Ansvarigt delområde A2 Verifiering
Projektgrupp  Under etablering

Kontaktperson delområde A2: Isac Rosander
Syfte Projektet syftar till att dels skapa en helhetsbild för hur begreppet provning (Testing) används i den reviderade koden, dels specifikt utreda provningens möjliga användning som egen verifieringsmetod av gränstillstånd eller hjälp vid verifiering med andra metoder. Rekommendationer behöver tas fram för vilka konstruktionstyper som denna verifieringsmetod kan vara aktuell, och i förekommande fall ge rekommendationer för behövliga detaljstudier i B- projekten.
Förväntat resultat  − Redogörelse av vad Eurokoden avser med begreppet provning.
− Tydliggörande av hur provning kan användas för verifiering av gränstillstånd, och som del av en verifiering av gränstillstånd tillsammans med andra metoder.
− Slutsats om vilka konstruktionstyper som provning kan vara en lämplig verifieringsmetod för.
− Rekommendation på vilka frågeställningar som IEG bör studera vidare avseende provning.
− Lista med frågor som behöver samköras med A1 och A3 för att säkerställa hela systemet.
Resultat Arbetsrapport förväntas publiceras under April 2022Uppdaterat 2022-03-29
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation IEG 2.0 * info@ieg.nu * www.ieg.nu
Provided by Webforum